Βρασνά Βάση Δεδομένων ΜΕΡΟΣ β» (θερμή παράκληση όποιος χρησιμοποιεί αυτο το υλικό να αναφερει την ΠΗΓΗ)

ΟΥΝΟΜΑΤΑ

Τα πιο γνωστά και συχνά συναντώμενα

Αγγιλική, Αγγιλικούδα

Αγγέλου

Αννα, Αννούδα

Ανοιξιά

Αντουνία

Αλιξάντρα

Αφρουδίτ_η

Αντώνς  Αντουνάδις

Αγγιλους (περιπαιχτικά… Χαρχάγγιλους)

Αλ_ιέκους

Απουστόλς

Αχιλ_ιέας

Αλ_ιέξαντρους

Αργύρς

Αριστουτ_ιέλς

Αριστουκλής

Βασίλου

Βασλική, Βασιλκή,

Βαγγιλιώ

Βανγκιλούδα

Βανγκιλίτσα

Βασίλς

Βάϊους

Βαγγιλνός

Βασλικός

Βανγγέλς

Γίτσα

Γιράκου

Γιαρακίνα

Γιαννούλα

Γιουργία, Γουργιά

Γιάνκους

Γιώρς

Γιώργους

Γιάνς, Γιαννάκς, Γιαννακός

Δέσπου

Δάφην_ι, Δάφνου

Δημητρός

Δημητράκς

Δήμους

Δυσσιέας

Ειρήν_η

Ζουγράφου (Ζουγραφούλα)

Ζένης (Ζήνων)

Θανασιά

Θυμία

Θανάϊς, Σάκης

Θιουφάνς

Θιμιστουκλής, Κλής

Θιόφλους

Θιουχάρς

Ιβλαλία

Ιλ_ιέν_η

Ιφτ_ιέρπη

Ιλπίδα

Ιλπινίκ_η

Ιβρουπίδις

Καλούδα

Καρφλιά

Κατιρήν_η, Κατιρηνούδα

Κουσταντής, Κώστας,  Κώτσιους, Κουτσιαρής

Λιέν_η, Λιένκου, Λινίτσα

Λιουνίδας

Μαρούσιου

Μαρίγια

Μ(η)λιά

Μουρφούλα, Μουρφούλου

Μυγδαλή, Μάγδα

Μανώλς

Μήτρης, Μήτσιους, Μητσάρας

Μιχάλς

Νικουλιέττα

Νίτσα

Νίκους, Ν’ κόλας, Ν’ κουλάρας

Ξινουφώνς

Ξ’στόδουλους (Χριστόδουλος)

Ουρανία

Πανάϊου

Πιρσιφόν_η

Πιρστιέρα, Ρούλα

Παναϊώτς, Παναγιώτς, Πάνους

Πασχάλς

Παύλους

Πέτρους

Πουλιδεύκης

Πουλυχρόνς

Σαλουνκιά, Σαλουνκιούδα

Σουφία

Στιέλλα, Στιλλούδα

Στιργιαννή, Στιργιαννούδα

Στρατηγούλα, Στρατού

Σταμάτς

Στιέργιους, Στέλιους

Σταύρους

Σουκράτς

Τασούλα, Τασούδα

Τρανταφλιά

Τάσσιους

Τηλιέμαχους, Μάχους

Φουτίκα

Φουτούλα

Φιλήμουν

Φώτς

Χαρίτους

Χρήστους, Χρηστάρας

**********************

Μικρό χαρακτηριστικό …γεγονός σύντομο αλλα …πετυχημένο

Ηταν δυό μπρατίμια,

Ένας πατλιάρς κι γι΄άλλους μπτάλκους,

Κι δυό κουραδάδις!..

Τσέπιασι λιόρδα

Βρήκαν πούρνικα κι ξ_ιλάγκουρα κι πρίσκλις

Ντιρλίκουσαν

Πρίσκι βουζαριάκα τσ΄

Γίνκαν αχαμνά!..

*πούρνικα, μικρά, ατροφικά καρπουζάκια

*ξ_ιλάγκουρα, αγρια πεπόνια

*μπτάλκους, αμπτάλς, άμπταλους, μπουνταλάς, άτολμος.

…μεταξυ κεφαλαίων:;;;;*****

άλλο

Ξικατσίρτσαν τα παλιόγρουνα,

Γυρούτσαν μές τς΄χασ_ιλαμάδις,

Κι τα΄ καμαν ντάν πιρισιάν…

(ή αλών_ι…)

(Ξέφυγαν, ξέκοψαν τα γουρούνια και πήγαν μέσα στα φυτώρια καπνού και τα κατέστρεψαν).

****************************

Βουτάνια,  Χουρτάρια, Δέντρα

Αϊ Γιάννς

Αγριάδα

Αγγιλικούδα (αγγελική…)

Αρμένς (αρμενάκι…)

Αφιόν_ι

Βουδόγλουσσα

Γκόγκαλ_η

Γραμμουφουνούδ_ι  (φωνόχορτο…)

Γαδρουλάπατου

Διρμουναριά (αβρωνιά…)  Για τα δόντια…

Διντρουμουλόχα

Καβαλαριά

Καλαμάγρια

Κίπιρ_η

Κουκνάρα  (αραβόσιτος…)

Λιχρίδ_ι

Μπάλσαμου  (σπαθόχορτο….)

Μουχρίτσ’΄

Νύχ_ι τ΄ Παναγίας

Προυβατουμούτσουνου

Προυβατούδ_ι  (αρνάκι…)

Πιριπλουκάδα

Πιντάνιβρου (αρνόγλωωσσο…)  για πληγές, πυρετό…

Πουλυτρίχ_ι

Σπάρτου

Σπαράγγ_ι  (ασπάραγγος…)

Τ’ τζντράν_ι του φίδ_ι  (αφιδιά…)

Δέντρα

Βρουμουξλιά

Γλυστρουκουμαριά και  γκλιστρουκουμαριά

Μιλιάδ_ι

Ρείχ_η

Σ’ κιά

Καλ_΄νιά (Ροδιά)

*************************

ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

 

          Τάνγκαρα μάνγκαρα!..

 

Περιγράφει μια  έντονη και συνεχή συζήτηση κάποτε και ενοχλητική. (τον συνεχή ήχο, τον τόνο)

Μας έσκασαν ολ_η μέρα… τάγκαρα μάνγκαρα… τάνγκαρα μάνγκαρα…

 

            Χλάπα χλούπ ή χλάπατα χλούπ ή χλάπατα χλούπατα!..

          (χλάπα, χλούπα)

Λέγεται α) για πολύ γρήγορο φαγητό

 

 

            Χράπατα χρούπ!..

 

Περιγράφει τις πρώτες ¨εχθροπραξίες¨, τα πρώτα αγγίγματα μεταξύ αυτών που παλεύουν ή μαλώνουν.

 

 

            Σκάπατα σκούπ!..

 

Εναυσμα ή και προτροπή για πάλη η καυγά. Παρακίνηση.

 

 

          Μπράπατα μπρούπ!..

 

Θόρυβος από έντονο, μη κανονικό, βηματισμό ή τρέξιμο.

 

 

            Μπλιάκατα μλιούκατα!..

 

Είναι ο ήχος του βηματισμού μέσα στο νερό όταν το πόδι (μπότα) βγαίνει έξω από το νερό και ξαναμπαίνει (βλ. μλιακατώ).

 

 

            Χράντς!..

 

Περιγράφει την κίνηση κοπής με μαχαίρι ή πριόνι.

 

 

            Χράντσα χρούντσα!..

 

Ομ ηχος της κοπής με πριόνι.

 

         

Γκράπατα γκρούπατα!..

 

Θόρυβος έντονος και ενοχλητικός από περπάτημα, σύρσιμο ή πτώση διαφόρων πραγμάτων.

Ολ_η νύχτα ακούϊνταν γκράπατα γκρούπατα… γκράπατα γκρούπατα… απάν στου ταβάν_ι, απ΄τα πουντίκια ήταν δε ξιέρου… ή ηταν κανιένα ζούντιου…

 

 

            Σ_ικλάπ!..

 

Θόρυβος, ήχος χαστουκιού, μπάτσας.

 

 

            Φράστ!..

 

Ξαφνική φυγή ή τσχύτατο πέρασμα.

Φράστ!.. ιξαφανίσ_ικι, γίνκι άφανους…

 

            Γράτς!.. (τουν τζουγκράνσι…)

 

Συνοδευόμενομε την ανάλογη κίνησηδείχνει ότι μια γάτα γρατζούνισε κάποιον. (τζουγκρανιά, τζουγκρανίζου).

 

            Τσάπ!..

 

Είναι το σύνθημα για την εκκίνηση, το τρέξιμο μετά το κούρεμα (γίδια)

 

            Τσίμπτους!..

 

Ησυχία, τσιμουδιά, με την ανάλογη χειρονομία (ο δείκτης κάθετα στα χείλη).

 

            Γκλιούκ…

 

Ο ήχος και η ένδειξη κατάπωσης.

 

            Κράτς κρούτς!..

 

Ο ήχος από το μάσημα σκληρών υλικών (κρατσιανίζου).

 

            Κράντς! Και Χράντς!..

 

Εκφράζει την κοπή με την ανάλογη κίνηση.

Κράντς… κόπκι του κλουνάρ_ι…

 

 

           

Μπράστ! Χαμλά…

 

Περιγράφει την απότομη πτώση στο έδαφος. (μπλασταρώνουμι).

 

            Τσιάνκ-τσιούγκ!..

 

Ο ήχος που παράγεται από την κρούση μεταλλικών αντικειμένων.

Τσιάγκ τσιούγκ ολ_η μέρα τά΄βανι τα παλούκια… (τσιουκανίζου).

 

            Τσίμα-τσίμα

 

Ισα ισα, ακριβώς, στο όριο κάποιας ισότητας.

 

            Μπλιούρ…

 

Απότομη ροή ποσότητας υγρών.

 

            Ντάνγκα ντούνγκα, ντάνγκαρα ντούνγκαρα…

 

Εκφράζει τον συνεχή ήχο των κουδουνιών ενός κοπαδιού.

 

            Κούλντιαρα κούλντιαρα!..

 

Περιγράφει την με κύλιση και ώθηση μεταφορά ή μετατόπιση πραγμάτων. Πώς το΄φιρις του βαρέλ_ι; Να! Κούλντιαρα  κούλντιαρα… κυλώντας το…

 

            Τα!..

 

Εκφραση  ήχου τρομάγματος, σκιαξίματος…

 

            Βήκ…

 

Φωνή, γρίλισμα (μικρού) γουρουνιού.

 

            Γκίτς (γκούτς)…

 

(ο ήχος του ι πλησιάζει πολύ προς το λαρυγγικό υ).

Για να διώξουμε μακριά ένα γουρούνι.

 

            Πρίς πρίτς… (πριούτς)

 

Κάλεσμα γαϊδάρου.

 

           

 

Τσιάλαλα μάλαλα, τσιάλαλα μάλαλα!.. (δις)

 

Κλάμα σκύλου.

           

Πούλ_ι πούλ_ι πούλ_ι…

 

Κάλεσμα για τα΄αρνίθια… συγκέντρωση τους για φαγητό.

 

            Ξέν_η ξέν_η ξέν_η…

 

Για να φύγουν οι ξένες κότες. (Όταν τον προκαθορισμένο χρόνο τάϊζαν τις κότες έπρεπε να διωχτούν οι ξένες, τα ξιένα τ΄αρνίθια,

Ξιένις αρνίθις…) Πολύ αποτελεσματικό!..

 

            Χράπ Βράνγκ!..

 

Εκφραση που περιγράφει την πολύ γρήγορη κίνηση του να αρπάξει κάποιος κάτι και άμεσα να το πετάξει.

 

            Ήχου – ήχου!..

Η πρώτη δοκιμή, η πρώτη επαφή γεύσης (και για τα πρώτα σε ωριμότητα φρούτα). Κόμα δεν τα έκαμα ήχου ήχου… ακόμη δεν τα δοκίμασα.

            Φράσταρα – φρούσταρα!..

Δηλώνει συρόμενο και θορυβώδη βιματισμό. Πάϊνι φράσταρα φρούσταρα…

 

            Ζάνγκα – ζούνγκα… πάϊνι…    

                                     *****************************

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ        ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Όλα τα δρομολόγια ξεκινούν από την πλατεία Βρασνών (Συνεργάστηκαν: Βαλαβανης Βασίλης, Ζαρζανης Αθανασιος )

Από Πλατεία για Καγκέλια από τον παλιό δρόμο

Πλατεία

Κρόκους

T’ Kιφαλά μπαχτσιέδις

Ασπρουχώματα

Καλαμάκ_ι

Τ’ Κόλτσιου του μαντρί

Σ’ Τριβάδια

Τ’ Θουδουρή τσέσμις

Θουδουρή χουράφ_ι

Σ’ αυτό το επίπεδο είμαστε στα Καγκέλια

Βαϊνά χουράφ_ι

Λουκατσιάρια

Πλάκις

Καμμένου κουτάρ_ι

Ψιλή ραχ_η

Ντ’ Τζγκόρ_η τουν αβουρό

Κουλτσιάδκα χουράφια

Οι τοποθεσίες αυτές είναι μέσα στα Καγκέλια, στο επίπεδο.

Πλατεία — Καγκέλ_ι μέσω του καινούριου δρόμου

Πλατεία

Νιβριαγός

Πιτρουβούν_ι

Λαμπρινάδκα μαντριά

Μερκέπ χουράφ_ι  (πάνω από το πετροβούνι)

Ζιλνίγκας ράχ_η

Κιραμάρς

Κλίμα

Απουστόλ_η χουράφ_ι

Αραμπουκέφαλου (απέναντι)

Φιλουνικουμινου (Σύνορο μεταξύ Οικονόμου και Δημοσίου)

Τς΄ Λάς τα σανίδια (της Λάς τα)

Κουκνόμπαρα

Λούστρις

Αγναντιριό

Κουρουμλούδα

Αμμούδις =  Τριεθνές ητοι το σύνορο των τριων χωριών, Βρασνών, Αρεθούσης και Στεφανινών.

Συνεχίζοντας για Καγκέλι…

Καρακλί αβουρός

Ουξούδις

Ξιράδια

Αρκουδόλακκας

Μισιό μπουρούν_ι

Καμμένου κουτάρ_ι

Καγκέλια.

Πλατεία — Καγκέλ_ι από Κόκκινες Πέτρες

 

Πλατεία

Βέργα χουράφ_ι

Νικάδκου χουράφ_ι

Μπουρντένια

Κουκνουμπαρούδα

Στράτα για Πλάκις

Καγκέλ_ι.

Πλατεία — Καγκέλ_ι μέσω Κρόκου

 

Πλατεία

Κρόκους

Νόχτια

Τσ΄ τρίς τα χουράφια

Σ΄ Κυριάκ_η  του νιρό

Πλάκις

Καγκέλ_ι.

Πλατεία — Καγκέλ_ι μέσω Λάμ_η τσέσμη, παλιό μονοπάτι

Πλατεία

Μουτσιάρα

Μπού Πέτρα

Τ’ Ζαχαρούδα του χουράφα_ι

Ντ’  Γιράκ_η του χουράφ_ι

Κότσνις

Κρυουνιέρ_ι (λάκκους)

Μανγκότς χουράφ_ι

Κουλτσιάδκα χουράφια

Ψιλή ράχ_η

Καγκέλια.

Πλατεία — Καγκέλ_ι μέσω Λάμ_η Τσέσμη

 

Πλατεία

Μουτσιάρα

Μπού Πέτρα

Τ΄ Ζαχαρούδα του χουράφ_ι

Τ΄ Γιράκ_η του χουράφ_ι

Κουρουμλούδα

Ζ΄ Γούτα του παλιμάντρ_ι

Παλιόκαστρου

Στν’ Αγαπηνού του χουράφ_ι

Γραμμένην Πέτρα

Μιλισσόπιτρις  (δίπλα)

Γαλάζια νιρά

Ξιράδια

Αρκουδόλακκας

Μισσιό μπουρούν_ι

Καμμένου κουτάρ_ι

Καγκέλια.

Πλατεία — Ρεντίνα μέσω  ¨63¨

 

Πλατέϊα, Χουρστάσ_ι

Μαγαζάρα

Τσίτια

Τουρτούρινας Αλώνια

Δουκίμ_ι   (Μετά την εκκλησία δοκίμαζαν ρίξημο πέτρας, αγώνες…)

Αγρουλιά

Σταυροδρόμι αριστερά (1) για Διαλεχτής αμπέλι κλπ.

Κουκνόχουμα

Ακουνούδα. Α’ Υψωμένο Δένδρο.

Σταυροδρόμι δεξιά (2) για Στάφην_η

Παλιάμπιλα

Στυροδρόμι δεξιά (3) για Παλιάμπιλα

Κάγκιλου (η περιοχή περίπου του πιεστικού, δυο δρόμων)

Σταυροδρόμι ευθεία (4) για Σκουριά, εμείς προχωράμε δεξιά

Δεύτιρου  Υψουμένου Δέντρου

Δραγασιά (Η ευρύτερη περιοχή του σημείου των αρχαιοτήτων, δεξιά)

Ντ’ Γιαννάκ_η Σκιά, απέναντι και γενικά κάτω από τη Δραγασιά.

Σταυροδρόμι αριστερά (5) για Καστανούδα

Τρίτου Υψουμένου Δέντρου

Βουντίτσα

Σταυροδρόμι αριστερά (6) για Αμμούδις

Γουρνίκ_ι (περιοχή κάτω από το ελαιοτριβείο και μέχρι το σκυρόδεμα)

Κελανίτ_ι (ακριβώς στο ελαιοτριβείο αλλά και μέχρι κάτω από την εθνική)

Τ΄ Μπουϊατζά  του πλατάν_ι

Τ΄ Ζαχαράκ_η τσέσμις

Σταυροδρόμι (7) ευθεία για Χάνια , συνεχίζουμε δεξιά

Κιραμίδα (Ψηλά στη βρύση, στο νερό)

Απάν Βάλτα (αριστερά)

Κοραή παράγκα (λέγεται ότι υπήρχε αλευρομηχανή με κινητήρα πετρελαίου)

Βίγλα, το ύψωμα απέναντι από τη βρύση

Χάνια, κάτω από την εθνική και πρίν να φτάσουμε σ΄ Κουντουρά του Μύλου.

Χαβδά Λάκκους, μεταξύ βρύσης και Βίγλας

Τ΄ Κουντουρά Μύλους.

Σταυροδρόμι (8) αριστερά για Φτιλιούδ_ι και Απογιαλιές

Ραχούδις, απέναντι από το μύλο

Καλαμούδ_ι (;)

Αναπουδουκκλησιά ή Απουδουκκλησιά

Φτιλιούδ_ι, αριστερά μέχρι τον ποταμό

Αλαμάνα

’63. Του Ιξηντατρία, του Ιξηντατρίου. Εικάζεται ότι η τοπονυμία αυτή προήλθε κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, μάλλον από του Αγγλους και δηλώνει την χιλιομετρική απόσταση, 63 χιλιομέτρων, από το Καβαλάρι μέχρι το σημείο αυτό. .. σχετικά με την κατασκευη  της σιδροδρομικής γραμμης…

Σταυροδρόμι (9) για Σταυρό

Προχωρώντας δεξιά βρίσκονται τα μέρη

Ανιμόμλους

Τ’ Λίγδα τα χουράφια

Τ’ Ζάχαρ_η μύλους

Τ΄ Μακέδα μύλους

Τ΄ Δημητόκα του καραούλ_ι

Μαντριά Σαρακατσαναίων, δεξιά

Κρανόλακκας

Λατουμείου, από το 1960 και μετά

Τριπόδια, το ύψωμα πάνω από το Λατομείο

Ρεντίνα.

Από το Σταυροδρόμι (9) δηλ. το ’63 συνεχίζοντας από αριστερά:

(Γερμανικό πηγάδι;)

Βρύσεις

Τσ’ Παλιουχέρουνας Λάκκους

Διαμαντά πλατάν_ι

Τ’ Παγών_η Μπάρα

Κιούνγκ_ι

Σύνορο Μοδίου Ρεντίνας

Πλατεία >> Σύνορο Αρέθουσας >> Καγκέλ_ι

 

Πλατεία

Μουτσιάρα

Καρακόλ_ι

Πλατανούδια

Μπού Πέτρα

Σταυροδρόμι (10) αριστερά για Κούκο

Τα’ Γιράκ_η του χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (11) δεξιά για Μανγκότς χουράφ_ι

Πουρναρίκους

Φυλουριά

Λάμ_η Τσέσμις

Σταυροδρόμι (12) δεξιά για Παλιόκαστρο

Σ_ικαρίκ_ι

Φτέρ_η

Τα’ Τζήμα καρναρές

Γκόνιους

Σύνορο Αρέθουσας

Συνεχίζοντας για Καγκέλ_ι, ακολουθώντας το μονοπάτι για Γραμμέν_η Πέτρα

Μιλισσόπιτρις

Ξιράδια

Αρκουδόλακκα

Μισσιό Μπουρούν_ι

Καμμένου Κουτάρ_Ι

Καγκέλ_ι.

 

Πλατεία >> Μοναστήρι Αϊ Γιώργη από Αγκορτσιές

 

Πλατεία

Νιβριαγός

Σταυροδρόμι (13) για Καλάμια, ευθεία.

Ανεβαίνοντας στην πρώτη στροφή του δρόμου υπάρχει σταυροδρόμι (14) αριστερά για Κόκκινις Πέτρις.

Πιτρουβούν_ι

Ουστρούδα

Τσ’ Γιούφτσας του Τσιαντίρ_ι

Τσ΄ Ζιλνίγκας Ράχ_η

Σταυροδρόμι (15) αριστερά για Απουστόλ_η  χουράφ_ι

Κιραμάρς

Σταυροδρόμι (16) αριστερά για Απουστόλ_η χουράφ_ι και (17) δεξιά για Κώτσιου

Κλίμα

Σταυροδρόμι (18) μονοπάτι δεξιά για Νερού Μάνα και (19) αριστερά για Απουστόλ_η χουράφ_ι και Καγκέλ_ι.

Τ΄ Κουτσουφτίκ_η τουν Αραμπά

Ζ΄ Βασίλ_η τ΄ καλύβα

Καρατζιά

Σταυροδρόμι (20) δεξιά για Νερού Μάνα και (21) αριστερά για Κουμαριά.

Αγκουρτσιές

Μ΄ λιά

Ανοιξιάτκου

Καραπαναϊώτ_η χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (22) αριστερά για Κάτ Κουτρουλιόλιου

Μέλλιους λάκκος

Μπιζουνιά δεξιά

Τ΄ Κυρκούδ_η του χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (23) δεξιά για Παλιτσέφλικου και αριστερά (24) για Πλατανούδια

Λακκάρα

Σκουτουμέν_ο_ι

Βιτλάρ_ι

Σταυροδρόμι (25) δεξιά για Παλιτσιέφλικου

Αϊ Γιώρς.

 

 

 

 

 

Πλατεία >> Καγκέλ_ι Σταυροδρόμι (19)  >> Αϊ Γι΄ώργης

Πλατεία

Στυαροδρόμι (19) Κλίμα

Αγναντιριό

Απουστόλ_η χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (26) δεξιά για Λοιμουρόπιτρις και αριστερά (27) για Ζιλνίκας Ράχ_η.

Αραμπουκέφαλου

Σ΄Λάς τα σανίδια

Κουκνόμπαρα

 

Σταυροδρόμι (28) αριστερά για Κουκνουμπαρούδα

Λούστρις

Σταυροδρόμι (29) δεξιά για Μπαντίνις.

Σε μικρή απόσταση σταυροδρόμι (30) αριστερά για Λουκατσιάρια

Σταυροδρόμι (31) δεξιά καινούριου δρόμου για Ποτίστρα _-  Πλατανούδια.

Σταυροδρόμι (32) αριστερά για Καμμένου Κουτάρ_ι και δεξιά (33) για Πουλυζώη κουτίκια

Αγναντιριό

Κουρουμλούδα

Σταυροδρόμι (34) δεξιά για Χουράφ_ι και Πλατανούδια.

 

Αμμούδις – τριεθνές: Σύνορο Βρασνών, Αρέθουσας, Στεφανινών.

 

Σταυροδρόμι (35) αριστερά για Αγκακτσιές και Αρέθουσα.

Καρυάς Λάκκους

Τριμλής

Απουδουκκλησιά

Πιτρόσκαλα

Καβακλή

 

Σταυροδρόμι αριστερά για Στεφανινά

Βαρνάβα

Τρύπις

Παλιάμπιλα

Γκαμπρού πλάτανους

Γιφυρούδια

Βιτλάρ_ι

Σταυροδρόμι για Λακκάρα – Παλιτσιέφλικου

Αϊ – Γιώρς.

Πλατεία για  Καγκέλ_ι από Κόκκινες Πέτρες

 

Νιβριαγός

Σταυροδρόμι (13) για Καλάμια, ευθεία.

Ανεβαίνοντας αριστερά

 

Σταυροδρόμι (14) αριστερά για Κόκκινιες Πέτρες

Κόκκινις Πέτρις

Σταυροδρόμι (36) δεξιά για Μερκέπ_ι χουράφ_ι

Βέργα χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (37) αριστερά για Κρόκο

Νικάδκου χουράφ_ι

Μπουρντένια

Σταυροδρόμι (38) δεξιά για Μπουτσιέλου Πατάτις και (39) αριστερά για Κουκνουμπαρούδα, Τσαπαδά χουράφ_ι.

Κουκνόμπαρα

Λούστρις

Σταυροδρόμι (40) δεξιά για Πουλυζώη Γκουτίκια και (41) αριστερά για Καμμένου Κουτάρ_ι

Αγναντιριό αριστερά

Κουρουμλούδα

Ουξούδις αριστερά

Νταρμάρ_η τουν αβουρό δεξιά

Σταυροδρόμι στα 50 μέτρα (42) δεξιά για Χωράφι

Αμμούδις (Τριεθνές)  Το κοινό σημείο των συνόρων των τριων χωριών.

Πλατεία >> Καγκέλ_ι  μέσω Κρόκου

 

Πλατεία

Νταουτάδκα

Κρόκους

Θυμνιούδ_η χουράφ_ι

Σκάλις

 

Σταυροδρόμι (43) δεξιά για Βέργα χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (44) αριστερά για Κυριάκ_η Νιρό

Τσ΄ Τρίς τα χουράφια Ε

 

Σταυροδρόμι (45) δεξιά για Κουκνουμπαρούδα, Τσαπαδά χουράφ_ι και (46) αριστερά για Πλάκις

Λουκατσιάρια

Σταυροδρόμι (47) αριστερά για Καμμένου Κουτάρ_ι και (48) για Πουλυζώϊ Κουτίκια και ευθεία για Αμμούδις,

Καγκέλ_ι.

 

 

Πλατεία >> Καγκέλ_ι από τα Ασπρουχώματα

 

Πλατεία

Κιφαλά μπαξιέδις – Κρόκους

Ασπρουχώματα

Ανάθιμα  και σταυροδρόμι (49) αριστερά για Καλαμάκ_ι

Κουλτσιάδκου μαντρί

Στριβάδια

Σταυροδρόμι (50) αριστερά για Μπαζνταβά αβουρό και (51) δεξιά για Κυριάκ_η νιρό

Τα» Θουδουρή τσέσμις

Σταυροδρόμι (52) αριστερά για Κουλτσιάδκα χουράφια και δεξιά (53) μονοπάτι για Πλάκις

Τα» Θουδουρή του χουράφ_ι ( Τ΄ Τζαρτζάν_η του Γρέκ_ι)

Βαϊνά χουράφ_ι

Καμμένου κουτάρ_ι και αριστερά για

Καγκέλ_ι.

Πλατεία >> Καγκέλ_ι από Γιράκ_η χουράφ_ι

 

Πλατεία

Ανάθιμα

Σκουτουμέν_ο_ι, μέσα στο λάκκο

Γιράκ_η του χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (54) αριστερά για Μπού Πέτρα, Μουτσιάρα

Λάκκους Κρυουνιέρ_ι

Σταυροδρόμι (55) δεξιά για Μπανταζά αβουρό και (56) για Γιάργια – Λάκκου κρυουνιέρ_ι

Μανγκότς χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (57) αριστερά για Μαντρινιά

Κουλτσιάδκα χουράφια

Νταούτ_η τουν αβουρό ή Τ΄ Τζκόρ_η τουν αβουρό

Ψιλή Ράχη – Καγκέλια.

Πλατεία >> Καγκέλια μέσω Λάμ_η τσέσμη

 

Πλατεία

Μουτσιάρα

Καρακόλ_ι

Πλατανούδια

Μπού Πέτρα

Σταυροδρόμι (58) αριστερά για τα» Ζαχαρούδα του χουράφ_ι

Γιράκ_η χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (59) δεξιά για Καγκέλ_ι

Κρυουνιέρ_ι  Λάκκους

Σταυροδρόμι (60) δεξιά για Μπανταζά αβουρό και (61) αριστερά για Γιάργια

Μανγκότς χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (62) αριστερά για Μαντρινιά

Κουλτσιάδκα χουράφια

Τ΄ Ζγκόρ_η τουν αβουρό

Καγκέλια (Καμμένου κουτάρ_ι, Βαϊνά χουράφ_ι, Τ΄ Θουδουρή του χουράφ_ι, Τ΄ Τζαρτζάν_η του γρέκ_ι…..)

Πλατεία >> Καγκέλ_ι μέσω Γκόνιου

 

Πλατεία

Καρακόλ_ι

Πλατανούδια

Μπού Πέτρα

Σταυροδρόμι αριστερά (63) για Τ΄ Ζαχαρούδα του χουράφ_ι

Γιράκ_η χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (64) δεξιά για Μανγκότσ_η χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (65) αριστερά για Πουρναρίκου και (66) για Φυλουριά

Λάμ_η Τσέσμις

Σταυροδρόμι δεξιά (67) για Αγαπητού χουράφ_ι

Σ_ικαρίκ_Ι

Σταυροδρόμι αριστερά (68) μονοπάτι για Βαγγιλνού χουράφ_ι

Φτέρ_η.

Σ_ιφιντάνια

Γκόνιους και Λίγο πιο πάνω το σύνορο Βρασνών Αρέθουσας

Γραμμέν_η Πέτρα

Μιλισσόπιτρις

Γαλάζια Νιρά

Ξηράδια

Αρκουδόλακκας

Καμμένου Κουτάρ_ι

Καγκέλ_ι.

Από σταυροδρόμι 63 αριστερά, για Ζαχαρούδα χουράφα_ι, για βαγγιλνού χουράφ_ι

 

Ζαχαρούδα χουράφ_ι

Σταυροδρόμι (69) δεξιά για Γιράκ_η χουράφ_ι

Μονοπάτι στα πενήντα μέτρα αριστερά (70) για Καλιάκ_η χουράφ_ι

Στα πενήντα μέτρα μονοπατι δεξιά (71) για Πουρναρίκου

Βαγγιλνού χουράφ_ι, Μπαλαμπάν_η χουράφ_ι

Από την απουλιάνια ξεκινούν τα εξής μονοπάτια:

(72) Σταυροδρόμι αριστερά για Κούκο

(73) Στυροδρόμι  δεξιά για Φιλουριά και Λάμ_η Τσέσμη

Από Βαγγιλνού Χουράφ_ι συνεχίζοντας για Παχυβούν_ι

Στα πενήντα μέτρα σταυροδρόμι αριστερά (74) για Καλαρουμάτρια και δεξιά (75) για Ανήλιου, για Σ_ικαρίκ_ι.

Στα πενήντα μέτρα μονοπάτι αριστερά (76) για Φουρκαλούδια , Γιλαδαριά.

Σαμαρά χουράφ_ι

Φυντάν_η Βρύσ_η

Δεξιά σταυροδρόμι (77) για Σ_ικαρίκ_Ι με κατάληξη στη Φτ_ιέρ_η.

Παχυβούν_ι.

Στο Παχυβούν_ι υπάρχουν τα εξής σταυροδρόμια:

Αριστερά (78) για το χωριό

Ευθεία για Μπουκουβάλα Χουράφ_ι, αριστερά σταυροδρόμι για (79) για Παλιουρούδια

Μετά από το Μπουκουβάλα το χωράφι

Λάκκα

Τ’ Τζήμα τα» Καρναρές

Σταυροδρόμι αριστερά (80) για Παλιουρούδια

Σφιντάνια

Σ’ Παχύ του Λακκούδ_ι η Γκόνιους.

Σύνορο με Αρέθουσα.

Από σταυροδρόμι (70) για Καλιάκ_η χουράφ_ι, Κούκο, Ζ’ Μπαμπούλ_η τα κρουμμίδια

Μονοπάτι αριστερά για τ΄ Ζαχαρούδα χουράφ_ι και Γιράκ_η χουράφ_ι.

Τ΄ Καφαντάρ_ι του χουράφ_ι  (κορυφή Κούκου)

Μονοπάτι δεξιά για τ΄ Γέρου του μαντρί

Ευθεία για τα φυλάκια.

Γιακάς από Μουτσιάρα για Καλουριμάντρια

Μουτσιάρα

Καρδαράδκα

Τσ’Ηλιές

Καθέρ_ι

Τσ΄ Σαμαρά του χουραφούδ_ι

Λάκκους Αριώνας

Ζ’ Γιαννακάρα του μπαχτσιέ

Τριβόλια

Καλουριμάτρ_ι.

Από Βαγγιλνού Χουράφ_ι ξεκινούν τα μονοπάτια

(72) για Κούκο

Καλιάκ_η χουράφ_ι

Ασπρουχώματα

Αριστερά σταυροδρόμι για Πολυβολία

Μουτσιάρα.

(74) για Καλουριμάντρ_ι

Ζ’ Μπαλαμπάν_η του παλιμάντρ_ι

Λάκκους – Φουρκαλούδια

Νησούδια

Σταυροδρόμι δεξιά (81) για Παχυβούν_ι και (82) αριστερά για το χωριό.

Σ’ Μαλαμίκα τσ΄ γρουνουκάλβις

Καλουριμάντρ_ι

Τριβόλια

Καλαμούδ_ι

Πάππους Θόδουρους

Τσισμούδ_ι

Χωριό.

Σταυροδρόμι (75) για Ανήλιου

Σ_ικαρίκ_ι

Φτιέρ_η

Πλατανιάκους

Γκόνιους.

Από Παχυβούν_ι σταυροδρόμι αριστερά (78) για το χωριό

Τουρτούρ_η  Βρύσ_η

Σταυροδρόμι δεξιά για Μανγκότς χουράφ_ι και Παλιουρούδια

Σ’ Λαφατζάν_η ντ’ βρύσ_η

στου Μπαλαμπανάδκου του μαντρί

Σταυροδρόμι αριστερά για Βαγγιλνού χουράφ_ι

Καλουριμάντρ_ι

Τριβόλια

Μονοπάτι αριστερά για Αριώνα

Καλαμούδ_ι

Πάππους Θόδουρους

Τσισμούδ_ι

Χωριό.

Πλατεία –  Σύνορο Βρασνών – Ασπροβάλτας

Πλατεία

Τσ΄Ικκλησιάς τσέσμις

Σταυροδρόμι δεξιά (83) για Καρέκλα

Νιβριαγός

Σταυροδρόμι αριστερά (84) για Καγκέλι_ι

Χαρίζαμ_ι Λακκούδ_ι

Σταυροδρόμι αριστερά (85) για Καμίνια (Ασβεστοκάμινα)

Παππά χουράφια

Σταυροδρόμι δεξιά (86) για Χαλάζ_ι Μπαμπακιά

Μάνα…………….

Τραϊκαδκα χουράφια (Τ’ Τραϊκου του Μισέ)

Σταυροδρόμι δεξιά (87) για Διμένου Λάκκου

Μακέδα μπαξιούδ_ι

Καμμένου Δέντρου

Σταυροδρόμι (88) αριστερά για Μικρά Μπγαδάκια

Απουλιανιάκα… σταυροδρόμι αριστερά για Γερμανικό πηγάδι(;)

Τ΄ Γιαννούδ_η Ιλιά

Σταυροδρόμι (89) για Γιρμανικό Μπγάδ_ι

Σταυροδρόμι (90) αριστερά για Μπγαδάκια

Σταυροδρόμι (91) δεξιά για Καλνούδα

….σημείο Πλατάνια;;

Σταυροδρόμι (92) αριστερά για Μπουρουνούδια καΙ Καλαμάκ_ι

Λάκκους

Τρυπμέν_η Πέτρα

Σταυροδρόμι (93) δεξιά για Κουτσπές

Πόλις Ράχη

Ρέμα Μπουτσιόνα  ( Γιάνν_η πλατάνια)

Σταυροδρόμι (94) αριστερά για Στριβάδια (Στριβαδές)  και Μπουτσιόνα

Σταυροδρόμι (95) δεξιά για Πουρνάρ_ι

Μαύρα Νιρά

Σταυροδρόμι (96) αριστερά για Αμαξιζγό και (97) δεξιά για Αζμάκια

Πλατάνια ( Θιμιλούδ_η χουράφια)

Σταυροδρόμι (98) αριστερά για Δρίστις και (99) δεξιά κανάλι για Αρμυρόμπαρα.

Σύνορο.

Στη συνέχεια θα δουμε: Πατώματα… Βάλτα κλπ.κλπ.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.